Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kultúra
Kultúra v Devínskej Novej Vsi, tak ako ostatné oblasti života našej obce je . Nesmierne bohatá na udalosti, podujatia, ako i známe osobnosti. ObrazekNositeľmi kultúrnych tradícií boli v obci od 16. Storočia Chorváti, neskôr pribúdaním Slovákov, Čechov a iných národností sa objavujú nové prvky dotvárajúce kultúru našej obce. Od začiatku 20. Storočia nositeľmi kultúrnej činnosti v Devínskej Novej Vsi boli najmä škola a rôzne spolky. Telovýchovná jednota Sokol popri telesnej výchove zriaďovala a prevádzkovala kino, hrali sa herecké i bábkové divadlá. V Telovýchovnej jednote Orol sa nacvičovali divadelné hry a mali svoj spevokol. Takisto sa kultúrne prejavovali ďalšie spolky. V súčasnosti je nositeľom kultúrnej činnosti Istra Centrum, centrum pre voľný čas - kultúrne zariadenie, ktoré je príspevkovou organizáciou MČ Bratislava DNV, Matica Slovenská, Chorvátsky zväz a jednotlivé školy predovšetkým základná umelecká škola. Istra centrum spravuje Dom kultúry s veľkou sálou a spoločenskými priestormi a Knižnicu, kultúrno-spoločenskú záhradu s učebňami. Dom kultúry je miestom konania veľkého množstva podujatí, výchovno-vzdelávacích a zábavných programov, stretnutí, prezentácií a prednášok. Svoj prístrešok tu majú folklórne súbory Kobylka a Črip, hudobno-spevácky zbor Rosica kluby moderných a spoločenských tancov a paličkovej čipky. Knižnica bola založená roku 1926, nachádzajú sa v nej oddelenia pre dospelých, deti a mládež, oddelenie náučnej literatúry, študovňa, čitáreň časopisov a letná čitáreň. ObrazekZ programov organizovaných Istra centrom vyberáme: Obdobie fašiangov, plesová sezóna je nesmierne bohatá na podujatia, ktoré sa stali tradičnými a obľúbenými formami kultúrneho vyžitia počas zimy a dotvárajú celkový kolorit kultúrneho diania v našej mestskej časti.
Z tradičných podujatí vyberám :
- Otvorenie plesovej sezóny
- Ples matičiarov
- Ples MČ DNV
- Ples OZ Votum
- Rybársky ples
- Na pjeknú notenku - fašiangy pri dychovke
- Diskopárty pre mládež
- Detský fašiangový karneval
- Chorvátsky bál
- Pochovanie basy - záver plesovej sezóny
- Predveľkonočné obdobie, marec - mesiac knihy sa nesie v znamení týchto sviatkov, z programov vyberáme
- Región, v ktorom žijem, každoročný projekt stretnutí detí a mládeže s vydavateľmi, spisovateľmi a ilustrátormi na tému knihy, spoznávanie sveta kníh, práce autorov a realizátorov kníh a časopisov. Sprievodnou akciou je vyhlásenie literárnej súťaže na zadanú tému knižnice.
- Brány poznania otvárate, slávnostný umelecký program s ocenením pedagógov, učiteľov a pracovníkov školstva spojené so spoločenským posedením.
- Prehliadka tradičných veľkonočných techník s ochutnávkou receptov v knižnici. Jarné tradície v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v DNV. Ide o program detí z materských škôl spojený s prezentáciou veľkonočných receptov a ich ochutnávkou.
- Chrámové koncerty Obrazek
- Apríl, máj je obdobím, kedy Istra centrum usporadúva
- Deň zeme, významný prírodno-náučný projekt zameraný na spoznávanie prírody, ochrany životného prostredia s dôrazom na svoje bydlisko.
- Stavanie mája, májové posedenie pri dychovke, pri ktorých starosta a mestská časť podporujú udržiavanie tradičných zvykov našej obce.
- Festival národnej piesne je prehliadkou tanečného a hudobného folklóru za účasti viacerých súborov z domova a zahraničia (Slovákov), ktorý organizuje Matica Slovenská s finančnou podporou mestskej časti.
- Výchovné koncerty pre žiakov základných škôl v DNV.
- Jún, júl, august - kultúrne leto. Najvýznamnejším podujatím tohto obdobia je Festival chorvátskej kultúry, ktorým sa otvára kultúrne leto.
- Festival je prehliadkou tanečného, hudobného a speváckeho ľudového umenia Chorvátov žijúcich na Slovensku a ich hostí z Chorvátska, Rakúska a ČR, spojená s ochutnávkou tradičných chorvátskych jedál a vín. Festival usporadúva Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku a CHK Spolok vDNV.
- Detské leto sú denné detské tábory pre deti od 6 do 14 rokov s turisticko-poznávacím a rekreačným charakterom (protidrogový program).
- Nedeľné programové podvečery predstavujú komorné posedenia pri hudobných programoch rôznych žánrov v malej kultúrnej záhrade pri knižnici.
- Nedeľné detské divadelné scény, sú divadelné predstavenia na otvorenej Scéne v oblúkoch.
- Spomienka na SNP je malým stretnutím zástupcov Zväzu protifašistických bojovníkov so zástupcami obce.
- Letná diskopárty pre mládež.
- Moja prázdninová kniha je literárnou súťažou knižnice, zameraná na podporu čítania detí a mládeže počas letných prázdnin.
- September, október, november.
- Diskopárty na začiatok školského roka.
- Október - mesiac starších, umelecký program venovaný starším občanom spojený so stretnutím so starostom.
- Lampionáda je obľúbenou jesennou diskoparádou pre deti a mládež, spojená so súťažou o najkrajší tekvicový svetlonos.
- December, adventné obdobie.
- Otváranie adventu vo Farskom centre je tradične obľúbeným podujatím spojeným s otváraním adventu.
- Adventné chrámové koncerty.
- Spoločenské posedenie pod jedličkou miestnych spolkov a organizácií.
- Stretnutie jubilantov predstavuje kultúrno-spoločenské posedenie jubilantov, jubilujúcich občanov vo veku 70 rokov a viac so starostom obce. Cez kultúrne kontakty sa nadväzovali družby s mestom Kuŕim na Morave a s chorvátskymi mestami Labin a Varaždin. Táto doba bola charakteristická plánovanou kultúrnou Obrazekčinnosťou. V súčasnosti má naša obec družobné a priateľské vzťahy s obcami Marcheg z Rakúska, Omišajl a Sv. Hja z Chorvátska, Padina zo Srbska a St. Brice z Francúzska.
V roku 2005 otvorili v DNV Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré spravuje SNM. V priestoroch múzea je nielenstálaexpozíciachorvátskej kultúry, ale organizujú tu množstvo výstav (4000 rokov osídlenia DNV, Kresby a maľby detí zo ZŠ v DNV) a rôznych besied zaoberajúcimi sa tradíciou a životom ľudí žijúcich v našej lokalite.
V Devínskej Novej Vsi úspešne pôsobí viacero hudobných, folklórnych a tanečných súborov. Hudobno spevácky súbor Rosica, detský folklórny súbor Grbarčieta, Cirkevný spevácky zbor, detský folklórny súbor Kobylka spevácky súbor Jendruchovcov a napokon spevácko-tanečný súbor Črip.
V našej obci máme vlastné televízne vysielanie, ktoré prevádzkuje DTV - Devínskonovoveská televízia. DTV vysiela od roku 1997. V súčasnosti ponúka občanom spravodajsko-publicistické, resp. dokumentárne príspevky z našej obce a jej blízkeho okolia (Magazín DTV). Zaujímavosti z kultúrneho, športového či politického života (Kreslo pre hosťa) alebo súťažnú reláciu pre školákov (Kto vyhrá, vyhrá - Kto nevyhrá, neprehrá).
V roku 1995 vyšla vďaka PhDr. Viliamovi Pokornému a kolektívu autorov pozoruhodná publikácia Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia. V monografii sa nachádza veľké množstvo informácií o našej obci.
Od roku 1991 vychádza dvojtýždenník DEVEX - DEVínskonovoveský Expres, informačný spravodajca pre občanov našej mestskej časti. Titul začal vychádzať v 700 kusovom náklade a dnes má náklad 3980 kusov. Zaoberá sa najaktuálnejšími informáciami MČ DNV a informáciami z kultúry, športu, spoločenského života dospelých a mládeži.